מקצוע מידע על מקצוע : נושאים מתקדמים בהנדסה ביורפואית 2 - 336016

336016 - נושאים מתקדמים בהנדסה ביורפואית 2
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

קורס מתקדם שנועד לאפשר התמחות בשטח ספציפי. הסילבוס יקבע על ידי המרצה ויאושר לפני תחילת הסמסטר. סמססטר ב' תש"ף: יישומי למידה עמוקה ב- mri .
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף

נערך בתאריך 23/10/2020 בשעה 08:30:27