מקצוע מידע על מקצוע : נושאים מתקדמים בהנדסה ביורפואית 1 - 336014 (Current)

336014 - נושאים מתקדמים בהנדסה ביורפואית 1
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

קורס מתקדם שנועד לאפשר התמחות בשטח ספציפי. הסילבוס יקבע על ידי המרצה ויאושר לפני תחילת הסמסטר.
סמסטר ב' תש"ף: סמינר בדימות וגרייה של מוח האדם.


מערכת שעות לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
201 ביורפואי 15:30-17:30 ג ד"ר שמאי יוסי
גב ניז'ני דנה
הרצאה 10 10


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף

נערך בתאריך 23/10/2020 בשעה 08:23:26