מקצוע מידע על מקצוע : העשרה - אנגלית מורחבת לתארים מתקדמים - 328014 (Current)

328014 - העשרה - אנגלית מורחבת לתארים מתקדמים
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  328013 אנגלית מורחבת לתארים מתקדמים       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
 
  328011 אנגלית מורחבת       מקצועות זהים


הקורס נועד לפתח מיומנויות מתקדמות של הבנה והפקה, הנדרשות לתקשורת אקדמית באנגלית. קריאה וניתוח של טקטסים אקדמיים, העשרת אוצר המלים ותרגול של מבנים דקדוקיים ייערכו, כמו גם צפייה בקטעי וידאו רלוונטיים ודיון בהם. לאחר שלב הלימוד של כל אחת משש המודולות של הקורס, הסטודנטים והסטודנטיות יבטאו את עמדתם, יפתחו טיעונים ביחס לנושאים הנלמדים וישוו ביניהם, תוך שימוש במיומניות הנלמדות.

תוצאות למידה
בסיום הקורס, הסטודנטיות והסטודנטים יגיעו לרמת שליטה באנגלית המקבילה לרמה b2 ב- european framework of reference for languages, ויהיו מסוגלים:
1. לקרוא טקסטים אקדמיים באנגלית בתחומי המדע ולהפיק מהם את הרעיונות העיקריים ואת הפרטים ברמות הבנה שונות - מפורשות ומרומזות.
2. להבין טקסטים מושמעים באנגלית בתחומי המדע ולהפיק מהם את הרעיונות העיקריים ואת הפרטים ברמות הבנה שונות - מפורשות ומרומזות.
3. לערוך איטגרציה בין מידע ממקורות שונות לכדי מידע עצמי, תוך נקיטת חשיבה ביקרותית.
4. להתבטא ביתר חפשיות, שטף וקוהרנטיות בנושאים מדעיים, תוך שימוש בקובנציות של תיאור תהליך, תיאור מנגנון פעולה, הסבר של סיבה ותוצאה, הצגת מידע המוצג בגרפים, נימוקים בעד ונגד גישה והבעת דעה המושתת על נימוקי מדעיים.


מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
100 הומניסטי 13:30-15:30 ב ד"ר טל מיכל הרצאה 10 10
100 הומניסטי 13:30-15:30 ה
          תרגול 10
 
          הרצאה 20 20
          תרגול 20

נערך בתאריך 01/10/2022 בשעה 01:36:19