מקצוע מידע על מקצוע : אנגלית מורחבת לתארים מתקדמים - 328013 (Current)

328013 - אנגלית מורחבת לתארים מתקדמים
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  328014 העשרה - אנגלית מורחבת לתארים מתקדמים       מקצועות מכילים
 
  328011 אנגלית מורחבת       מקצועות זהים


הקורס נועד לפתח מיומנויות מתקדמות של הבנה, הנדרשות להתמודדות יעילה עם קריאת חומרים אקדמיים באנגלית. יושם דגש על קריאה וניתוח של טקטסים אקדמיים, העשרת אוצר המלים ותרגול של מבנים דקדוקיים. לצד זאת, תינתן תשומת לב גם לטיפול יכולות הבנת הנשמע והביטוי בעל-פה בשפה.

תוצאות למידה
בסיום הקורס, הסטודנטיות והסטודנטים יגיעו לרמת שליטה באנגלית המקבילה לרמת b2 ב- ב- european framework of reference for languages, ויהיו מסוגלים:
1. לקרוא טקסטים אקדמיים באנגלית בתחומי המדע ולהפיק מהם את הרעיונות העיקריים ואת הפרטים ברמות הבנה שונות - מפורשות ומרומזות.
2. להבין טקסטים מושמעים באנגלית בתחומי המדע ולהפיק מהם את הרעיונות העיקריים ואת הפרטם ברמות הבנה שונות - מפורשות ומרומזות.
מועדי בחינות 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ה 26.01.2023 א

מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
306 הומניסטי 15:30-17:30 א גב' זילבר סוזן הרצאה 10 10
306 הומניסטי 15:30-17:30 ג
          תרגול 10
 
10 הומניסטי 17:30-19:30 א ד"ר ילנבסקיה מריה הרצאה 20 20
10 הומניסטי 17:30-19:30 ד
        ד"ר ילנבסקיה מריה תרגול 20
 
100 הומניסטי 10:30-12:30 ב ד"ר טל מיכל הרצאה 30 30
10 הומניסטי 10:30-12:30 ה
          תרגול 30

נערך בתאריך 01/10/2022 בשעה 01:35:11