מקצוע מידע על מקצוע : בקרת הביטוי הגנטי מחיידק לאדם - 278023

278023 - בקרת הביטוי הגנטי מחיידק לאדם
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י בחינה סופית בלבד.


  274107 התא ומרכיביו - 2   (   מקצועות קדם
  274215 גנטיקה מולקולרית ותורשת האדם ו -    
) 274226 ביוכימיה כללית לרפואנים ו -    
  274108 התא ומרכיביו-1   ( או
  274215 גנטיקה מולקולרית ותורשת האדם ו -    
) 274226 ביוכימיה כללית לרפואנים ו -    


מורכבות בקרת הביטוי הגנטי: עקרונות ומנגנוני בקרת השעתוק, התרגום והאיכות המפקחים עליהם במערכות פרוקריוטיות ואאוקריוטיות. בקרות אאוקריוטיות ייחודיות (שחבור rna ). יושם דגש על הצימוד שהתגלה לאחרונה בין מנגנוני הבקרה השונים ועל מעורבות בקרות הביטוי הגנטי ביכולת התאר להגיב למצבי סביבה משתנים.


הערות
קורס מוסמכים בלבד


נערך בתאריך 05/10/2022 בשעה 02:05:28