מקצוע מידע על מקצוע : מנגנוני עיבד כאב כמודל למחקר - 277301

277301 - מנגנוני עיבד כאב כמודל למחקר
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  274108 התא ומרכיביו-1   (   מקצועות קדם
) 274219 ביוסטטיסטיקה ו -    
  274108 התא ומרכיביו-1   ( או
) 278305 ביוסטטיסטיקה ו -    
  274134 התא ומרכיביו-1   ( או
) 274219 ביוסטטיסטיקה ו -    
  274134 התא ומרכיביו-1   ( או
) 278305 ביוסטטיסטיקה ו -    
  274137 התא לרפואנים   ( או
) 274219 ביוסטטיסטיקה ו -    
 
  278491 מנגנוני עיבוד כאב כמודל למחקר של מערכת העצבים       מקצועות זהים


אנטומית מערכת העצבים המרכזית והעברת גירויים תחושתיים בכלל וגירויי כאב בפרט. תיאוריות בסיסיות של העברת גירויי כאב כגון תיאוריית בקרת השער של וול ומלזק. שיטות מחקר בסיסי וקליני של כאב המבוססות על: פסיכופיזיקה, נוירופיזילוגיה, הדמיה וקישוריות עצבית, נוירוטרנסמיטורים, גנטיקה, ביופסיכוסוציולוגיה חקר אוכלוסיות בריאות כנגד פתולוגיות.

תוצאות למידה
1. הסטודנטים יגלו הבנה של שילוב מנגנונים תחושתיים וקוגניטיביים במערכת העצבים כפי שמתבטאים בתהליכי עיבוד כאב.
2. ידעו להעריך שאלות מחקר, תכנון ניסויים, עיבוד נתונים וכן פרשנות ממצאים.


הערות
הקורס מיועד לסטודנטים רפואה שנים ב-ג
הקורס יועבר במתכונת הרצאות מקוונות
דרך אתר המודל.
פתיחת הקורס מותנית ברישום של לפחות
10 סטודנטים.
הערכת הקורס תתבצע על ידי הגשת עבודה.


מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
        ד"ר ניר רוני-ראובן הרצאה 10 10

נערך בתאריך 30/09/2022 בשעה 09:59:31