מקצוע מידע על מקצוע : פרויקט בראיה ממוחשבת - 236874

236874 - פרויקט בראיה ממוחשבת
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4 4     1 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  236327 עיבוד תמונות ואותות במחשב       מקצועות קדם
  236873 ראיה ממוחשבת     או


הקורס כולל ביצוע פרוייקט הבוחן נושא מראיה ממוחשבת. המשתתפים יתנסו בניתוח תמונות בעזרת מחשב ויבצעו פרוייקט בנושא. בהרצאה ידון החומר התאורטי העדכני וינתן סיוע לביצוע הפרוייקטים.


מערכת שעות לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
        פרופ. ברונשטיין אלכסנדר הרצאה 10 10
          פרויקט 10

נערך בתאריך 10/07/2020 בשעה 03:57:26