מקצוע מידע על מקצוע : סמינר באלגוריתמים - 236813 (Current)

236813 - סמינר באלגוריתמים
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר.

פיתוח יכולת קריאה, הבנה וביקורת של מאמרים מקצועיים עדכניים, בעלי רמה גבוהה ופיתוח נטיות מחקריות של התלמידים.


הערות
לרישום נא לפנות למרצה.


מערכת שעות לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    16:30-18:30 ב פרופ. שכנאי הדס הרצאה 10 10

נערך בתאריך 14/07/2020 בשעה 10:18:29