מקצוע מידע על מקצוע : שיטות רב-סריג - 236790 (Current)

236790 - שיטות רב-סריג
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  234107 אנליזה נומרית 1       מקצועות קדם
  234125 אלגוריתמים נומריים     או


שיטות רב-סריג לפתרון בעיות רבות משתנים, בעיקר פתרון נומרי למשוואות דיפרנציאליות חלקיות מטיפוס אליפטי. המוטיבציה והשימושים מקורם מתחומים שונים של חישוב מדעי, כולל ניתוח ועיבוד תמונה. מושגי יסוד, עיבוד מקומי וגלובלי, דיסקרטיזציה, בעיית מודל חד-מימדית ופתרונה הישיר והאיטרטיבי, ניתוח קצב ההתכנסות, בעיית מודל דו-מימדית, סקירת שיטות רלקסציה קלסיות, החלקת השגיאה ע"י רלקסציה, אלגוריתמים עידון הסריג, דו-סריג ורב-סריג, ניתוח התכנסות באמצעות אנליזת פורייה, אליפטיות ו- h-אליפטיות, בעיות אי-לינאריות ואנאיזוטרופיות, טכניקות מתקדמות, גישה אלגברית, שימושים.


מערכת שעות לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    10:30-12:30 ד פרופ. יבנה עירד הרצאה 10 10


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2000 siam w.l. briggs w.l. briggs a multigrid tutorial, 2nd ed
2001 academic press u.trottenberg u.trottenberg multigrid
1982 springer-verlag, berlin w. hackbusch w. hackbusch multigrid methods
1992 wiley, chichester p. wesseling an introduction to multigrid methods
1985 springer-verlag, berlin w. hackbusch multi-grid methods and applications
1977   a. brandt multi-level adaptive solutions to boundary-value problems, math. comput, 31 vol., 333-390pp

נערך בתאריך 14/07/2020 בשעה 09:40:14