מקצוע מידע על מקצוע : נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה" ת" - 236621 (Current)

236621 - נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה'+ת'
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4 1   1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.מערכת שעות לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    14:30-16:30 ב ד"ר שורץ רועי הרצאה 10 11
          פרויקט 11
    13:30-14:30 ב מר קצלניק דור תרגול 11


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף

נערך בתאריך 14/07/2020 בשעה 10:05:55