מקצוע מידע על מקצוע : נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה" - 236620 (Current)

236620 - נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה'
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

יוצגו מחקרים וכיווני מחקר עדכניים באלגוריתמים. סמסטר א' תשע"ז: טכניקות מתקדמות בתורת האלגוריתמים. סמסטר ב' תשע"ז: big data technologies סמסטר ב' תשע"ח: שיטות מטריות באלגוריתמים. סמסטר א' תשע"ט: למידה חישובית, טכניקות באופטימיזציה קמורה. סמסטר ב' תש"ף: הנדסת אלגוריתמים.


מערכת שעות לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    10:30-12:30 ג פרופ. נאור יוסף הרצאה 10 10


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף

נערך בתאריך 10/07/2020 בשעה 03:01:59