מקצוע מידע על מקצוע : נושאים מתקדמים במדעי המחשב 10 - 236610 (Current)

236610 - נושאים מתקדמים במדעי המחשב 10
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

יוצגו חידושים וכיווני מחקר נוכחיים בנושאים הנמצאים בחזית המחקר במדעי המחשב. סמסטר ב' תשע"ז: אלגוריתמים לבעיות תת-מודולריות. סמסטר ב' תשע"ח: אלגוריתמים מבוזרים בגרפים.


מערכת שעות לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    16:30-18:30 ג ד"ר זלצמן אורן הרצאה 10 10

נערך בתאריך 14/07/2020 בשעה 09:53:32