מקצוע מידע על מקצוע : נושאים מתקדמים במדעי המחשב 1 - 236601 (Current)

236601 - נושאים מתקדמים במדעי המחשב 1
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

נוכחיים בנושאים הנמצאים בחזית המחקר במדעי המחשב. סמסטר א' תשע"ז: קידוד ואלגוריתמים לזכרונות. סמסטר ב' תשע"ז: למידה משאלתות השמה סמסטר א' תשע"ח: קידוד ואלגוריתמים לזכרונות. סמסטר א' תשע"ט: למידה משאילתות השמה ובדיקות קבוצתיות. סמסטר א' תש"פ: פסאודו אקראיות. סמסטר ב' תש"פ: מערכות אחסון מידע.


מערכת שעות לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    10:30-12:30 א ד"ר רוטבלום רון הרצאה 10 10


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף

נערך בתאריך 10/07/2020 בשעה 02:53:00