מקצוע מידע על מקצוע : סיבוכיות תקשורת - 236518 (Current)

236518 - סיבוכיות תקשורת
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  094412 הסתברות מ   (   מקצועות קדם
) 236313 תורת הסיבוכיות ו -    
  104034 מבוא להסתברות ח'   ( או
) 236313 תורת הסיבוכיות ו -    


סיבוכיות תקשורת עוסקת במדידת התקשורת הנחוצה לחישוב פונקציות ויחסים, אשר הקלטים שלהם מחולקים בין מספר מעבדים. הקורס עוסק בחסמים עליונים מוכחות תוך שימוש בשיטות קומבינטוריות, הסתברותיות ואלגבריות. מוצגים שימושים לחסמים בתורת הסיבוכיות וב- vlsi.


מערכת שעות לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
3 טאוב 10:30-12:30 ב פרופ. קושילביץ איל הרצאה 10 10

נערך בתאריך 27/09/2020 בשעה 14:21:34