מקצוע מידע על מקצוע : מבוא לבינה מלאכותית - 236501 (Current)

236501 - מבוא לבינה מלאכותית
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  234247 אלגוריתמים 1   (   מקצועות קדם
) 234293 לוגיקה ותורת הקבוצות למדעי המחשב ו -    
  234247 אלגוריתמים 1   ( או
) 234292 לוגיקה למדעי המחשב ו -    
 
  096210 יסודות בינה מלאכותית וישומיה       מקצועות ללא זיכוי נוסף


שיטות יוריסטיות לחיפוש במרחבי מצבים. חיפוש בעצי משחק. שיטות ליצוג ידע באמצעות: לוגיקה, רשתות סמנטיות, מערכות מסגרת, רשתות הסתברותיות. נושאים נוספים לפי בחירת המרצה: מערכות לומדות, עיבוד שפות טבעיות, מערכות מומחה, תכנון.
מועדי בחינות 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ב 22.02.2021 א
  ה 18.03.2021 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    12:30-14:30 ה פרופ. מרקוביץ שאול הרצאה 10 11
    15:30-16:30 א   תרגול 11
 
    12:30-14:30 ה פרופ. מרקוביץ שאול הרצאה 10 12
    09:30-10:30 ד   תרגול 12
 
    12:30-14:30 ה פרופ. מרקוביץ שאול הרצאה 10 13
    14:30-15:30 ה   תרגול 13
 
    12:30-14:30 ה פרופ. מרקוביץ שאול הרצאה 10 14
    16:30-17:30 ג   תרגול 14
 
    12:30-14:30 ה פרופ. מרקוביץ שאול הרצאה 10 15
    13:30-14:30 ב   תרגול 15


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף

נערך בתאריך 14/07/2020 בשעה 10:53:12