מקצוע מידע על מקצוע : פרויקט במערכות אחסון - 236388

236388 - פרויקט במערכות אחסון
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3 3     2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  236322 מערכות אחסון מידע       מקצועות קדם


פרויקט מעשי בנושא מחקרי בתחומים שנוגעים למערכות אחסון כגון ניהול זיכרון, מערכות קבצים, מערכות אחסון מבוזרות, דדופליקציה, קודים לתיקון מחיקות, והתקני אחסון פיזיים. בסיום הפרויקט הסטודנט יהיה מסוגל לבצע מטלות תכנותיות מורכבות הקשורות לטכנולוגיות מתקדמות במערכות אחסון.


נערך בתאריך 14/07/2020 בשעה 09:52:38