מקצוע מידע על מקצוע : פרויקט ב- וי.אל.אס.אי. ב" - 236381

236381 - פרויקט ב- וי.אל.אס.אי. ב'
נקודות
זיכוי
4.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
  8       שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  044252 מערכות ספרתיות ומבנה המחשב       מקצועות קדם
  044262 תכן לוגי ומבוא למחשבים     או
  234252 מערכות ספרתיות ומבנה המחשב     או
  234262 תכן לוגי     או


במסגרת קורס זה הסטודנטים יתכננו, יממשו ויתעדו פרוייקטים שונים בנושאים הקשורים ל-vlsi. לכל פרוייקט צמוד מנחה (בדרך כלל המנחים הם המציעים את הפרוייקט). רשימת הפרוייקטים המוצעים והמנחים מפורסמת בתחילת הסמסטר. הסטודנטים עובדים בזוגות בהנחיה צמודה של המנחה והמהנדס האחראי על המעבדה ל- vlsi.


הערות
לרישום נא לפנות לגואל סמואל בניין
מאייר טל .4668


מערכת שעות לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
        מר סמואל גואל פרויקט 10 10

נערך בתאריך 16/07/2020 בשעה 04:56:43