מקצוע מידע על מקצוע : פרויקט בתכנות מקבילי ומבוזר - 236371

236371 - פרויקט בתכנות מקבילי ומבוזר
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
  3     2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

במסגרת קורס זה הסטודנטים יתכננו, יממשו ויתעדו פרוייקטים שונים בנושאים הקשורים לחישוב מקבילי ומבוזר. העבודה תהיה בקבוצות של 2-3 סטודנטים, בהנחיה צמודה של האסיסטנטים וחבר הסגל האחראי.


הערות
לרישום נא לפנות למרצה.


מערכת שעות לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
        פרופ. שוסטר אסף הרצאה 10 10
          פרויקט 10

נערך בתאריך 14/07/2020 בשעה 08:53:06