מקצוע מידע על מקצוע : מסדי נתונים - 236363 (Current)

236363 - מסדי נתונים
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  234292 לוגיקה למדעי המחשב       מקצועות קדם
  234293 לוגיקה ותורת הקבוצות למדעי המחשב     או
 
  094241 ניהול מסדי נתונים       מקצועות ללא זיכוי נוסף
 
  094240 ניהול מסדי נתונים       מקצועות זהים


הנושאים הבסיסיים בתאוריה וישום של ניהול מסדי נתונים: המודלים הרלציוני והלוגי. שפות שאילתה: sql, אלגברה רלציונית (ra) ותחשיב רלציוני (crd). תכנון מסדי נתונים: דיאגרמות ישויות וקשרים (erd), תלויות בין נתונים וצורות נורמליות. מידע מובנה למחצה: שפת xml כולל dtd ושפות השאילתה xpath ו-xquery.
מועדי בחינות 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ב 15.02.2021 א
  ב 15.03.2021 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    12:30-14:30 ב פרופ. עטיה חגית הרצאה 10 11
    11:30-12:30 ב   תרגול 11
 
    12:30-14:30 ב פרופ. עטיה חגית הרצאה 10 12
    12:30-13:30 ג   תרגול 12
 
    12:30-14:30 ב פרופ. עטיה חגית הרצאה 10 13
    16:30-17:30 ד   תרגול 13


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף

נערך בתאריך 14/07/2020 בשעה 08:30:13