מקצוע מידע על מקצוע : תורת הקומפילציה - 236360 (Current)

236360 - תורת הקומפילציה
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  236353 אוטומטים ושפות פורמליות       מקצועות קדם
  234118 ארגון ותכנות המחשב   ( או
) 234129 מב.לתורת הקבוצות ואוטומטים למדמ"ח ו -    
  104290 תורת הקבוצות   ( או
  106156 לוגיקה מתמטית ו -    
) 234118 ארגון ותכנות המחשב ו -    
  104293 תורת הקבוצות   ( או
  106156 לוגיקה מתמטית ו -    
) 234118 ארגון ותכנות המחשב ו -    
 
  046266 שיטות הידור (קומפילציה)       מקצועות ללא זיכוי נוסף


שפות ודקדוק. מבנה מהדר. שיטות פריסה בסיסיות. תרגום מכוון ע"י תחביר. טבלות סמלים. ארגון בזמן ריצה, יצירת קוד. אופטימיזציה מקומית וגלובלית.
מועדי בחינות 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
שעת בחינה יום תאריך מועד
  א 21.02.2021 א
  ה 18.03.2021 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
2 טאוב 14:30-16:30 ב ד"ר יצחקי שחר הרצאה 10 11
    11:30-12:30 ה   תרגול 11
 
2 טאוב 14:30-16:30 ב ד"ר יצחקי שחר הרצאה 10 12
    10:30-11:30 ד   תרגול 12
 
2 טאוב 14:30-16:30 ב ד"ר יצחקי שחר הרצאה 10 13
    15:30-16:30 ג   תרגול 13
 
2 טאוב 14:30-16:30 ב ד"ר יצחקי שחר הרצאה 10 14
6 טאוב 13:30-14:30 ב   תרגול 14


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף

נערך בתאריך 27/09/2020 בשעה 14:23:33