מקצוע מידע על מקצוע : נושאים מתקדמים באלגוריתמים מבוזרים - 236358

236358 - נושאים מתקדמים באלגוריתמים מבוזרים
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  236357 אלגוריתמים מבוזרים א'       מקצועות קדם


חסמים תחתונים לסיבוכיות תקשורת (הודעות וביטים). נושאים מתקדמים בתכנון אלגוריתמים (מסנכרנים, קשרים בין בעיות). נושאים נוספים לפי בחירת המרצה. סמסטר ב' תשע"ח: נושאים באלגוריתמים מבוזרים ע"י פרופ' חגית עטיה.


נערך בתאריך 14/07/2020 בשעה 09:04:45