מקצוע מידע על מקצוע : פרויקט באבטחת מידע - 236349

236349 - פרויקט באבטחת מידע
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
  3     2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  236350 הגנה ברשתות       מקצועות קדם


במסגרת קורס זה הסטודנטים יתכננו, יממשו ויתעדו פרויקטים שונים בנושאי אבטחת מידע. הסטודנטים יעבדו בהנחיה צמודה.


מערכת שעות לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
        פרופ. ביהם אלי הרצאה 10 10
          פרויקט 10

נערך בתאריך 14/07/2020 בשעה 08:45:20