מקצוע מידע על מקצוע : פתרון נומרי של משוואות דיפרנציאליות חלקיות - 236336

236336 - פתרון נומרי של משוואות דיפרנציאליות חלקיות
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  054469 שיטות נומריות מתקדמות בהנ. כימית       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  196004 פתרון נומרי של משואות דיפרנציאליות חלקיות      


שיטות הפרשים סופיים עבור פתרון משוואות דיפרנציאליות חלקיות. דיוק, יציבות והתכנסות פתרונות, משוואות פרבוליות: שיטות מפורשות ושיטות סתומות, שימושים למשוואות והולכת חום. משוואות היפרבוליות: שיטות מפורשות ושיטות סתומות. הקדמה לשיטות קרובים אחרות וקולוקציה, אלמנטים סופיים, שיטות ספקטרליות.


נערך בתאריך 27/09/2020 בשעה 14:20:56