מקצוע מידע על מקצוע : פרויקט בעיבוד נתונים מ" - 236323

236323 - פרויקט בעיבוד נתונים מ'
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4 3     2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  236363 מסדי נתונים       מקצועות קדם
 
  234301 פרויקט בעיבוד נתונים ה'       מקצועות ללא זיכוי נוסף


בקורס זה יפתחו הסטודנטים פרוייקט גדול בעיבוד נתונים. פיתוח הפרוייקט יכלול את שלבי האיפיון, התיכון והיישום, כאשר כל שלב ילווה בתיק תיעוד מפורט. הפרוייקט ייושם על מערכת ניהול מסד נתונים. העבודה תתבצע בצוותים של 3-4 סטודנטים, בהנחית המרצה. חומר רקע בנושאי הפרויקט יועבר בתחילת הקורס.


הערות
לרישום נא לפנות למרצה.


מערכת שעות לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
        פרופ. שוסטר אסף הרצאה 10 10
          פרויקט 10

נערך בתאריך 14/07/2020 בשעה 11:04:01