מקצוע מידע על מקצוע : מערכות אחסון מידע - 236322 (Current)

236322 - מערכות אחסון מידע
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5 1   1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  094412 הסתברות מ   (   מקצועות קדם
  234123 מערכות הפעלה ו -    
) 234218 מבני נתונים 1 ו -    
  046209 מבנה מערכות הפעלה   ( או
  094412 הסתברות מ ו -    
) 234218 מבני נתונים 1 ו -    
  104034 מבוא להסתברות ח'   ( או
  234123 מערכות הפעלה ו -    
) 234218 מבני נתונים 1 ו -    
  046209 מבנה מערכות הפעלה   ( או
  104034 מבוא להסתברות ח' ו -    
) 234218 מבני נתונים 1 ו -    
 
  234322 מערכות אחסון מידע       מקצועות ללא זיכוי נוסף


התקני אחסון: זיכרון, פלאש ודיסקים קשיחים, מערכי דיסקים. מסדי נתונים רלציוניים ומאגרי מפתח-ערך. פעולות על קבצים ומסדי נתונים: מיון, תזמון חוצצים, mapreduce. מבני נתונים בזיכרון משני: עצים, ערבול, ערבול מבוזר, ואינדקסים מורכבים. בקרת מקביליות: סדרתיות, מנעולים ופרוטוקולים מבוססי מנעולים וחותמות-זמן, מקביליות במסדי נתונים מבוזרים. שרידות: התאוששות, שיכפול.

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל:
1. להבין את היתרונות והמגבלות של אמצעי אחסון מסוגים שונים.
2. להשתמש באלגוריתמים ובמבני אינדקס שונים לביצוע פעולות (כגון מיון) וחישוב שאילתות על מידע השמור בזיכרון המשני.
3. להבין פתרונות שונים לבעיות הנובעות ממקביליות בעיבוד נתונים במערכות אחסון.
4. להתמודד עם נפילות במערכת ולהשתמש ביומן ובשכפול להשגת שרידות של נתונים.
5. להבין את העקרונות של מערכות קבצים מבוזרים.
מועדי בחינות 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ד 10.02.2021 א
  ג 09.03.2021 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    10:30-12:30 ג ד"ר ידגר גלה הרצאה 10 11
          פרויקט 11
    16:30-17:30 ג   תרגול 11
 
    10:30-12:30 ג ד"ר ידגר גלה הרצאה 10 12
          פרויקט 12
    09:30-10:30 ד   תרגול 12

נערך בתאריך 14/07/2020 בשעה 10:50:57