מקצוע מידע על מקצוע : מבוא לתורת הצפינה - 236309 (Current)

236309 - מבוא לתורת הצפינה
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104134 אלגברה מודרנית ח       מקצועות קדם
  104279 מבוא לחוגים ושדות     או
 
  046207 מבוא לתורת הצפינה       מקצועות ללא זיכוי נוסף


מושגי יסוד: תיקון שגיאות, גילוי שגיאות ותיקון מחיקות. קודים לינאריים. קודי hamming. מבוא לתורת השדות הסופיים. קודי reed-solomon, קודי bch וקודי alternant. אלגוריתמי פענוח. חסמים על הפרמטרים של קודים לתיקון שגיאות.
מועדי בחינות 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ב 01.02.2021 א
  ה 18.03.2021 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    14:30-16:30 ד פרופ. רוט רוני הרצאה 10 11
    16:30-17:30 ד   תרגול 11

נערך בתאריך 14/07/2020 בשעה 11:05:10