מקצוע מידע על מקצוע : מבנה מחשבים - 236267 (Current)

236267 - מבנה מחשבים
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5 1   1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  234118 ארגון ותכנות המחשב       מקצועות קדם
 
  046267 מבנה מחשבים       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  234248 מבוא למחשבים ספרתיים      
  234267 מבנה מחשבים      


מדדי ביצועים והקשר בינם לבין ארכיטקטורות, שיטות למדידת ביצועים. תלויות בקרה וחיזוי קפיצות. עקרון זרם מידע (dataflow), שבירת תלויות מדומות. מעבדים סופרסקלרים ( out-of-order, vliw). מערכת הזיכרון ומערכת האחסון. טכנולוגיות זיכרון ומגבלותיהן, זיכרונות מטמון, היררכיית מטמונים, קוהרנטיות מטמונים וקונסיסטנטיות זיכרון. זיכרון מדומה, תרגום מהיר של כתובות ,(tlb) הרחבות למכונות וירטואליות. ריבוי חוטים בחומרה ( smt, gpgpu). מעבדים בעלי קונפיגורציה משתנה (fpga , cgra).

תוצאות למידה
בסיום הקורס, הסטודנט יהיה מסוגל להבין:
1. את אבני הבניין של המחשב, את אופן העבודה של מעבדים מודרנים, ושיטות לתכנון.
2. מדדים לביצועי מעבדים ומערכת המחשב.
3. חשיבה ביקורתית בתכנון מעבדים ושיקולי תכנון מערכתיים.
4. הקשרים וההשפעות ההדדיות בין רכיבי המעבד ומערכת המחשב.
מועדי בחינות 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ה 04.02.2021 א
  ו 12.03.2021 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    16:30-18:30 ב ד"ר רפפורט ליהוא
מר יועז עדי
הרצאה 10 11
          פרויקט 11
    08:30-09:30 ה   תרגול 11
 
    16:30-18:30 ב ד"ר רפפורט ליהוא
מר יועז עדי
הרצאה 10 12
          פרויקט 12
    15:30-16:30 א   תרגול 12


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף

נערך בתאריך 14/07/2020 בשעה 10:35:32