מקצוע מידע על מקצוע : מחקר איכותני: היבטים תיאורטיים - 218322 (Current)

218322 - מחקר איכותני: היבטים תיאורטיים
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

הקורס יתמקד בהיסטוריה ובהיבטים מתודולוגיים-תיאורטיים של מחקר איכותני. סקירה על מגוון השיטות האיכותניות לאיסוף נתונים ולניתוחם. דיון ביקורתי והשוואה של שיטות כמותיות ואיכותניות. דיון בשיקולים פילוסופיים ומעשיים ב סגרת המחקר החינוכי.
1. יבחינו בין סוגות המחקר האיכותני השונות העיקריות כמו: אתנוגרפיה, תיאוריה מעוגנת בשדה, פנומנולוגיה, מחקר נרטיבי וכו'.
2. יוכלו להסביר גישות שונות לשמירה על אמינות המחקר האיכותני.
3. יקראו באופן ביקורתי מאמרי מחקר בהם נעשה שימוש במתודולוגיות איכותניות ולחוות דעה על איכותם.


מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
  שרמן הור 08:30-10:30 ג   הרצאה 10 10


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1993 academic press lecompte m.d. ethnographic and qualitative designs in educ. res.
1990 מסדה צבר בן יהושע, נ' המחקר האיכותי בהוראה ובלמידה

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 10:47:57