מקצוע מידע על מקצוע : תורת המבחנים והמדידה בחינוך - 218124

218124 - תורת המבחנים והמדידה בחינוך
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
2       2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר.


  218108 מדידה ומחקר בחינוך       מקצועות ללא זיכוי נוסף


הקורס עוסק בנושאים תאורטיים ומעשיים במדידה והערכת למידה. נדבר על מהות ההערכה ונבין מושגי יסוד כגון מהיימנות ותוקף. נתנסה בכתיבת שאלות וניתוחן על מנת להעריך ידע, להבין כשלים, לזהות תהליכי למידה, ולמדוד העברה. נדון בהבדלים בין הערכה מעצבת, הערכה מסכמת, והערכה למחקר. בנוסף, נדון במבחנים בינ ל ושיטות חדשניות להערכה שלמיומנויות ותוצרי למידה.

תוצאות למידה
בסיום הסמסטר הסטודנט יוכל:
1. לעצב הערכה של למידה משמעותית בנושאים שונים.
2. לזהות הזדמנויות למדידה של תהליכי למידה ומוטיבציה.
3. להבין מגבלות של שיטות הערכה קיימות ופתרונות אפשריים.


נערך בתאריך 26/07/2021 בשעה 17:44:33