מקצוע מידע על מקצוע : יסודות המחקר החינוכי - 218103

218103 - יסודות המחקר החינוכי
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
2       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר.

גישה מדעית למחקר חינוכי. הצגת בעיה וסיווג משתנים. שונות, מקורותיה, מדידתה ובקרתה .מערכי מחקר כמותי ואיכותני. תוקף פנימי וחיצוני ואמינות של מחקרים. דגימה ודרכי איסוף נתונים.


נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 13:03:11