מקצוע מידע על מקצוע : סוגיות מתקדמות בהוראת מדעי המחשב - 216300 (Current)

216300 - סוגיות מתקדמות בהוראת מדעי המחשב
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  234114 מבוא למדעי המחשב מ'       מקצועות קדם
  234218 מבני נתונים 1     או
  104290 תורת הקבוצות     או
 
  214911 פרדיגמות תכנותיות       מקצועות ללא זיכוי נוסף


סוגיות בהוראת נושאים מרכזיים ומתקדמים במדעי המחשב: פרדיגמות תכנותיות ומודלים חישוביים. תכנות לוגי, תכנות פונקציונאלי, תורת האוטומטים והשפות הפורמאליות. דגשים על תהליכי פתרון בעיות בפרדיגמות תכנות שונות ובתחומי דעת שונים במדעי המחשב, ועל אופן הקנייתם ללומדים תוך בניית פעילויות הוראה- למידה. בסיום הקורס הסטודנטים ידעו:
1. להגדיר את העקרונות המאפיינים פרדיגמות תכנות.
2. לנתח בעיה נתונה על פי מאפיינים מבדלים בין פתרונה בפרדיגמות תכנות שונות.
3. לנתח סיבוכיות של פתרונות בפרדיגמות תכנות שונות.
4. לנתח בעיות בתחום מודלים חישוביים בהתאם ליוריסטיקות לפתרון בעיות.
5. לפתח מודלים חישוביים לפתרון בעיות בעזרת תוכנת מחשב (אוטומט סופי, אוטומט מחסנית, מכונת טיורינג).
6. לפתח פעילויות למידה המכוונות להבנת עקרונות מדעי המחשב.


מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    16:30-18:30 ב רוזנברג-קימה רינת הרצאה 10 11
        סיני דפנה תרגול 11


ספרי לימוד
ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
חובה 2015 springer o. hazzan, t. lapidot, n. ragonis guide to teaching computer science, an activity- based approach
  2002   a. tucker and r. noonan programming languages - principles and paradigms mcgraw hill

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 12:30:48