מקצוע מידע על מקצוע : למידה באמצעות חקר מדעי - 216136

216136 - למידה באמצעות חקר מדעי
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      3 1 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

הקורס יתמקד בלמידת חקר בחינוך מדעי- טכנולוגי, הכוללת גם היבטים חברתיים. יידונו שינויים שחלו בתפיסת למידת החקר ויוצגו סוגות שונות של חקר: ניסויי, תיאורי, היקשי וכיצד סוגי החקר הללו באים לידי ביטוי במדעי הטבע ובתחומי דעת נוספים. הסטודנטים יתנסו בלפחות שתי סוגות חקר שונות: יציגו שאלות מחקר, מתודולוגיה, ממצאים ומסקנות. הסטודנטים יכתבו דוח עבודת חקר מצומצם. הסטודנטים יציעו מערך למידת חקר בכיתה, בחטיבת הביניים או תיכון.
ספרי לימוד
ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
  2007 springer r. duschl, r. grandy reconsidering the character and role of inquiry in school science: analysis of a conference
חובה 2014 routledge lederman, n. and abell, s. )eds.( handbook of research on science education vol. 4

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 13:00:48