מקצוע מידע על מקצוע : הוראת מדעים זיקה להוראת טכנולוגיה - 216110 (Current)

216110 - הוראת מדעים זיקה להוראת טכנולוגיה
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  114052 פיסיקה 2       מקצועות קדם
  114075 פיסיקה 2ממ     או
 
  218117 הוראת מדעים זיקה להוראת הטכנולוגיה       מקצועות זהים


ליבון אספקטים אינטרדיסציפלינריים של הוראה במדעים והוראה בטכנולוגיה. תכנון מערך למידה בדיסציפלינה מדעית או טכנולוגית תוך התחשבות ביחסי הגומלין ביניהן. יישום המערך בשדה, הערכת יעילותו והכנסת שיפורים מתאימים. שמוש בתורת השטחות.


מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
307 שרמן הור 10:30-12:30 ג גרו אהרון הרצאה 11 11

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 12:25:39