מקצוע מידע על מקצוע : כריית נתונים בלמידה - 216030 (Current)

216030 - כריית נתונים בלמידה
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  216009 שיטות מחקר כמותיות ועיבוד נתונים       מקצועות קדם


הקורס עוסק בהיבטים תיאורטיים ומעשיים של כריית נתונים במערכות למידה ומתמקד במטרות ושימושים, גישות ניתוח וכלים נפוצים (כגון חיזוי, מערכות בקרה וניתוח רשתות חברתיות) ייצוג ידע וסוגיות באתיקה והטמעה. הקורס ילווה בפרויקט מעשי בו סטודנטים יעלו שאלות וינתחו בסיס- נתונים לבחירתם או תוך שימוש בנתונים זמינים. בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל:
1. לנתח בצורה ביקורתית מאמרים ועבודות בתחום כריית נתונים בלמידה.
2. להגדיר שאלות מחקר ומשתנים רלוונטים על מנת להשתמש בטכניקות כריית נתונים.
3. להכיר נושאים וגישות עיקריות בתחום של כריית נתונים בלמידה.
5. להבין לעומק דילמות בנושאי מדיניות, אתיות ואימוץ כלים לכריית נתונים בלמידה.
6. לדעת להשתמש בטכניקות וכלים של כריית נתונים על מנת לשפר עיצוב הוראה ולמידה.


מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
  שרמן הור 16:30-17:30 ג אחר רול עדו הרצאה 10 11
  שרמן הור 17:30-19:30 ג אחר רול עדו תרגול 11


ספרי לימוד
ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
חובה 2017 society for learning analytics research c lang, g. siemens, a. wise, d. gasevic handbook of learning analytics

נערך בתאריך 26/07/2021 בשעה 15:29:50