מקצוע מידע על מקצוע : חינוך מדעי טכנולוגי בעידן דיגיטלי - 216011 (Current)

216011 - חינוך מדעי טכנולוגי בעידן דיגיטלי
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

הקורס עוסק בתמורות המתרחשות בחינוך המדעי והטכנולוגי בעידן הדיגיטלי. התמורות הינן מהותיות ומשפיעות על מהות המדע ומהות הטכנולוגיה ומעצבות דרכים חדשניות של תהליכי למידה- הוראה- הערכה בחינוך המדעי והטכנולוגי. הקורס דן בסוגיות יסוד של חינוך מדעי וטכנולוגי בעידן הדיגיטלי תוך מתן דגש על ההשלכות היישומיות של למידת מדע וטכנולוגיה. בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל: להבין את המושגים והעקרונות הבסיסיים של מהות המדע, מהות הטכנולוגיה, פרקטיקות מדעיות והנדסיות בעידן הדיגיטלי. להבין את המושגים, העקרונות והמגמות של הוראת המדעים והטכנולוגיה בעידן הדיגיטלי הן בהקשר התיאורטי והן בהקשר הפרקטי לחשוב באופן ביקורתי על יחסי גומלין בין השיח התיאורטי לבין יישומים פרקטיים של המגמות בהוראת המדעים והטכנולוגיה בעידן הדיגיטלי. לבצע הערכה של השיטות הדיגיטליות להוראת המדעים והטכנולוגיה.


מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
  שרמן הור 14:30-16:30 ג ציבולסקי דינה הרצאה 11 11


ספרי לימוד
ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
חובה 2014 oup oxford floridi l. the fourth revolution: how the infosphere is reshaping human reality
חובה 1980 basic books inc papert s. mindstorms: children, computers and powerful ideas

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 13:20:35