מקצוע מידע על מקצוע : שיטות מחקר כמותיות ועיבוד נתונים - 216009 (Current)

216009 - שיטות מחקר כמותיות ועיבוד נתונים
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  218001 סטטיסטיקה למחקר במדעי החברה       מקצועות זהים


הכרת עקרונות המחקר הכמותי-אמפירי- תהליך עבודת החוקר, סוגי משתנים, סטטיסטיקה תיאורית כולל מתאמים, מהימנות וניתוח גורמים (תוקף מבנה), סטטיסטיקה היסקית: בדיקת השערות ומובהקות, מבחני טי למדגמים לא תלויים, ניתוחי שונות בסיסיים. יושם דגש על ניתוח מחקרים בתחום הוראת המתמטיקה, המדעים וההנדסה. הקורס ילווה בקריאה ביקורתית של מאמרים מחקריים בתחום הוראת המדעים, ובתרגול בתוכנת ה-spss שיאפשר לבצע עיבוד נתונים. בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל: להבין שיטות מחקר כמותיות ועיבוד נתונים בסיסיים במאמרים אקדמיים בתחום החינוך המדעי. לבצע התאמה ותוך בחירה בין שאלות מחקר לפרוצדורות סטטיסטיות. לעבד נתונים בתוכנת spss ולפענח דפי פלט.
מועדי בחינות 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ג 01.02.2022 א
  ג 01.03.2022 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
  שרמן הור 14:30-16:30 ג כהן זהבית הרצאה 10 11
300 שרמן הור 08:30-10:30 ג ניצן אורטל תרגול 11


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 03/2020 , 2020/2021 קיץ תשפ"א


ספרי לימוד
ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
חובה 1993 אקדמון ר. אייזנבך סטטיסטיקה ל"לא סטטיסטיקאים"
חובה 2001 בית הספר לחינוך, אוניברסיטת בר אילן ר. שגיא סטטיסטיקה ושיטות מחקר בגובה העיניים
חובה 2010 new york routledge g. r. hancock, r. o. mueller, g. r. hancock, r. o. mueller, the reviewer's guide to quantitative methods in the social sciences
חובה 2014 new york routledge p. newby research methods for education

נערך בתאריך 26/07/2021 בשעה 15:36:08