מקצוע מידע על מקצוע : סמינר מתקדם בתכנון ערים 2 - 209450

209450 - סמינר מתקדם בתכנון ערים 2
נקודות
זיכוי
5.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
  10       שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

כל סטודנט יידרש לערוך מחקר אישי בהיקף מצומצם בנושא נבחר הקשור בלימודי תכנון ערים ואזורים. העבודה תכלול: הגדרת הבעיה, ביצוע סקר ספרותי ביקורתי ואוסף נתונים קיימים, ניתוח הנתונים והסקת מסקנות לעבודה המקצועית המחקר יוגשו כדוח כתוב וכן יוצגו בפני סטודנטים וחברי סגל.


נערך בתאריך 30/07/2021 בשעה 01:52:36