מקצוע מידע על מקצוע : סמינר מתקדם בתכנון ערים ואזורים - 209300

209300 - סמינר מתקדם בתכנון ערים ואזורים
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4 2     1 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

הסמינר מיועד ללומדים בנתיב ללא תזה. הסמינר נועד להדריך את הסטודנט בהגשת סמינר/פרוייקט גמר, הכולל: הגדרת הבעיה, ביצוע סקר ספרות ביקורתי, איסוף וניתוח נתונים זמינים, דיון בממצאים, הסקת מסקנות והמלצות להמשך מחקר.נושאי העבודה ייבחרו במשותף על-ידי הסטודנטים והמורה. העבודה תוגש במתכונת של דוח פרופסיונלי.


נערך בתאריך 30/07/2021 בשעה 02:07:31