מקצוע מידע על מקצוע : נושאים מתקדמים באדריכלות נוף 2 - 209272

209272 - נושאים מתקדמים באדריכלות נוף 2
נקודות
זיכוי
1.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
  1       שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

הסילבוס ייקבע על ידי המורה, באישור וועדת תארים מתקדמים של המסלול לפני תחילת הסמסטר בו יינתן המקצוע.
סמסטר ב' תש"ף: תיאוריה ומחקר באדריכלות נוף.


נערך בתאריך 30/07/2021 בשעה 02:00:50