מקצוע מידע על מקצוע : נושאים מתקדמים באדריכלות נוף 1 - 209271

209271 - נושאים מתקדמים באדריכלות נוף 1
נקודות
זיכוי
1.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
  1       שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

הסילבוס ייקבע על ידי המורה, באישור ועדת תארים מתקדמים של המסלול, לפני תחילת הסמסטר בו יינתן המקצוע.
סמסטר ב' תשע"ט: תיאוריה ומחקר באדריכלות נוף.
סמסטר ב' תש"פ: סיור מסלול._


נערך בתאריך 30/07/2021 בשעה 01:57:49