מקצוע מידע על מקצוע : סוציולוגיה למתכננים - 209100 (Current)

209100 - סוציולוגיה למתכננים
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  207200 סוציולוגיה       מקצועות זהים


מטרת המקצוע היא להקנות מושגי-יסוד בסוציולוגיה ולהציג מבוא מקוצר לסוציולוגיה עירונית. נושאי הלימוד: מהות הסוציולוגיה, תרבות וחברה, ערכים ונורמות חברתיות. הסדרים ריבודיים ופערים חברתיים. גישות לניתוח אורח החיים העירוני. תכנון שכונת מגורים: היבטים נורמטיביים וממצאים אמפיריים.


הערות
קורס קדם במסלול לתכנון ערים
ואזורים
הגשת עבודה 28.2.22


מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    09:30-11:30 ב אהרון מירב הרצאה 10 10

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 13:12:08