מקצוע מידע על מקצוע : שיטות כמותיות בתכנון 2 - 209040

209040 - שיטות כמותיות בתכנון 2
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  207040 שיטות כמותיות בתכנון 1       מקצועות קדם


תכנות מתמטי וישומיו בהקצאת גורמי יצור כולל שימושי קרקע: תכנות לינארי- משפטי הדואליות, מחירי צל וישומם בתכנון, תכנות לא-לינארי-תנאי קאנ-טאקר, תכנות בשלמים, תכנות גיאומטרי, תכנות דינמי - שרשרות מרקוב בתכנון, יעילות ההשקעה בשירותים ציבוריים, טכניקות של סדרות ותיאום בין פעילויות שונות, זרימה ברשתות, שיטת התואי האופטימלי וישומיו בתכנון, תהליכי סימולציה.


נערך בתאריך 30/07/2021 בשעה 01:25:09