מקצוע מידע על מקצוע : נושאים מתקדמים בתכנון ערים ואזורים 6 - 209033

209033 - נושאים מתקדמים בתכנון ערים ואזורים 6
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

הסילבוס ייקבע על ידי המורה, באישור וועדת תארים מתקדמים של המסלול, לפני תחילת הסמסטר בו יינתן המקצוע. סמסטר א' תשע"ז: תב"ע מתכנית בניין עיר לתכנית הסביבה הבנויה. סמסטר א' תשע"ח: תב"ע מתכנית בניין עיר לתכנית הסביבה הבנויה.


נערך בתאריך 30/07/2021 בשעה 01:27:24