מקצוע מידע על מקצוע : נושאים מתקדמים בתכנון ערים ואזורים 5 - 209032

209032 - נושאים מתקדמים בתכנון ערים ואזורים 5
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

הסילבוס ייקבע על ידי המורה, באישור וועדת תארים מתקדמים של המסלול, לפני תחילת הסמסטר בו יינתן המקצוע. סמסטר א' תשע"ז: ערכים ותמורות בשיכון הציבורי. סמסטר ב' תשע"ח: עיונים ותמורות בשיכון הציבורי.


נערך בתאריך 30/07/2021 בשעה 01:22:02