מקצוע מידע על מקצוע : נושאים מתקדמים בתכנון ערים ואזורים 4 - 209031

209031 - נושאים מתקדמים בתכנון ערים ואזורים 4
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

הסילבוס ייקבע על ידי המורה, באישור וועדת תארים מתקדמים של המסלול, לפני תחילת הסמסטר בו יינתן המקצוע.
סמסטר ב' תשע"ז: כלי מחקר ומיפוי עבור מתכננים.
סמסטר א' תשע"ח: כלי מחקר ומיפוי עבור מתכננים.
סמסטר ב' תשע"ט: כלי מחקר ומיפוי עבור מתכננים.____
סמסטר ב' תש"ף: הכרה ויישום כלי מחקר כמותנים מרחביים.


נערך בתאריך 30/07/2021 בשעה 01:18:10