מקצוע מידע על מקצוע : פרויקט בבנוי ערים - 208702

208702 - פרויקט בבנוי ערים
נקודות
זיכוי
4.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

הכנת פתרון פיסי לפיתוח מיקטע עירוני המתבסס על תאוריות ושיטות בבנוי ערים, עם דגש על עיצובו התלת-ממדי. המיקטע יכלול מיגוון תפקודים עירוניים. בשלב הניתוח יאובחנו תפקודים, מבנה פיסי והתנסות אנושית. בשלב זה יוכן מצע פרוגרמתי לפיתוח המיקטע. יושם דגש על עיבוד אמצעים לניתוח והצגת הבעיה והפתרון.


נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 23:52:01