מקצוע מידע על מקצוע : שיטות מחקר למתכננים ולמעצבים - 208355

208355 - שיטות מחקר למתכננים ולמעצבים
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

הצגת שיטות המחקר הקיימות בחקר שווקים: מחקרי גישוש, תצפית, שאלונים וסקרים. כל שיטה תוצג על פי מטרתה, הליכיה, יתרונותיה וחסרונותיה. יוצגו יישומים מתחומי העיצוב, התכנון ומדעי ההתנהגות. יבחנו הדרכים לשיקול ולבחירה בין השיטות השונות על פי שאלת המחקר, המשאבים והכלים, ובהתאם למקומו של המחקר בתהליך קבלת ההחלטות. בנוסף ידונו סוגיות כלליות במחקר כגון, דגימה, תוקף ומהימנות.




ספרי לימוד
ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
חובה 1995 .the dryden press, harcourt brace college pub .churchill, g.a .marketing research: methodological foundations

נערך בתאריך 27/07/2021 בשעה 08:08:02