מקצוע מידע על מקצוע : פרוייקט גמר בעיצוב תעשייתי - 208353

208353 - פרוייקט גמר בעיצוב תעשייתי
נקודות
זיכוי
6.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
  12       שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

עבודה סמינריונית בהיקף מורחב בעלת אופי עיוני, מחקרי או פרויקט בהיקף של 6 נקודות תבוצע בהנחיית חבר סגל. העבודה תוצג בדוח מפורט ותוגש באישור המנחה כחלק ממילוי הדרישות לקבלת התואר מגיסטר בעיצוב תעשייתי ללא תזה בלבד.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א

נערך בתאריך 30/07/2021 בשעה 00:20:33