מקצוע מידע על מקצוע : תכנון כולל מורחב ב" - 208202

208202 - תכנון כולל מורחב ב'
נקודות
זיכוי
5.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
15 10   10   שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  205660 תכנון כולל 8       מקצועות זהים


המשך תכנון הבעייה שטופלה במקצוע תכנון כולל מורחב א. פיתוח וגיבוש הפתרון הנבחר ופרוטו בקני מידה מהאורבני לבנייני. מטרת המקצוע: יישום הידע המקצועי אשר נרכש במהלך שנות הלימוד, והמתייחס בין השאר לתחומים הבאים: בחירת מערכת קונסטרוקטיבית רלוונטית, קביעת חומרים מתאימים, שילוב ותאום תת-מערכות טכניות, התייחסות לתהליך היישום והבצוע. כמו כן יכללו תחומי התיחסות נוספים המתאימים לפרויקט, תוך עידוד חקר הבטים חדשניים ומקוריים (תכנון כמחקר). הגשת המקצוע תכלול הצגת הפתרון ובנוסף פתוח קטע נבחר בקנה מידה 1:50 או מפורט יותר. ותכנון מערכות ופרטי בניין. במהלך העבודה הסטודנט יעזר ביועצים לתכנון מערכות הבנין. כמו כן תוגש עבודה סמינריונית בנושא הפרוייקט ובהקף של 2000 מילים. התכנון יבוצע בעבודה אינדיבידואלית.


נערך בתאריך 30/07/2021 בשעה 00:39:21