מקצוע מידע על מקצוע : פרוייקט בסטודיו עיצוב עירוני - 208174 (Current)

208174 - פרוייקט בסטודיו עיצוב עירוני
נקודות
זיכוי
6.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
10     8 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  206174 סטודיו נושאי עיצוב עירוני       מקצועות זהים


פרוייקט מונחה הכולל מחקר דרך תכנון. פיתוח נושא/דיון/רעיון דרך כלים ארכיטקטוניים, תוך שימוש במתודולוגיית מחקר המובילה לעמדה תכנונית ביקורתית ביחס לסוגיות עכשוויות בעיצוב עירוני.

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל:
1. לנתח ולקבל מענה תכנוני למכלול מרכיבי המרחב הרלבנטיים.
2. להבין את מכלול השיקולים בפיתוח עירוני.
3. להכיר ולהבין את השפה והכלים של עיצוב עירוני וייצוגם דרך כלים מתקדמים המקובלים בפרקטיקה האדריכלית העכשווית.


הערות
יש ללמוד בצמוד לקורס גישות עכשוויות
לעיצוב עירוני 206931
שנה א' מקצועי המסלול לארכ'
הגשה 3.2.2022


מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    15:30-16:30 ב קורן צבי הרצאה 10 11
    15:30-16:30 ה
    16:30-20:30 ב שמואלי אורית
קורן צבי
תרגול 11
    16:30-20:30 ה
 
    15:30-16:30 ב קורן צבי הרצאה 10 12
    15:30-16:30 ה
    16:30-20:30 ב ארכ. בר עומר תרגול 12
    16:30-20:30 ה


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 11:55:36